Vyas Ashwagandha Pak

Sku: uni56

Out of stock

Key Ingredients:

Cow Dugdha                 Ashwagandha

Cow Ghrit                       Sharkara

Twak                               Tejapatra

Ela                                   Nagkeshar

Jaiphal                            Kesar

Vamsalochana              Mochras

Jatamansi                       Swata Chandana

Khadir Sar                      Jawantri

Pippali Piper                  Pippali Mool

Lavang                            Kankola Piper

Akharot                            Bhallatak

Gokshura                        Avartani

Shringatak                      Ras sindur

Abhrak Bhasma             Nag Bhasma

Bang Bhasma                Loha Bhasma

175.00 165.00

Clear selection